Openingstijden

Dagelijks bereikbaar: 
8:00 - 20:00 

U bent altijd welkom op afspraak voor advies en/of bezichtiging. Neem contact op en u staat nooit voor een gesloten deur.

Tel:  +31(0)492 77 84 71
Mob: +31(0)6 13 6767 09

Welkom zonder afspraak:
Wo. - 13:00 - 17:30 uur

Za. - 9:00 - 13:00 uuru

Afhalen?

Afhalen?
Plan uw route!

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kempkes zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kempkes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kempkes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Kempkes zijn vrijblijvend en Kempkes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kempkes. Kempkes is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kempkes dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Prijzen en betalingen 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling (iDeal, PayPal) of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Kempkes. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Kempkes haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Kempkes om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kempkes gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kempkes. 

Levering 

De door Kempkes opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Eigendomsvoorbehoud 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kempkes verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Intellectuele en industriele eigendomsrechten 

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Kempkes geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Kempkes garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Reclames en aansprakelijkheid 

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kempkes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kempkes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Kempkes te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Garantie 

Indien Kempkes producten aan de afnemer levert, is Kempkes nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Kempkes ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Kempkes na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Kempkes in behandeling te worden genomen. 

Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kempkes, dan wel tussen Kempkes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Kempkes, is Kempkes niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kempkes. 

Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kempkes ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kempkes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kempkes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Diversen 

Indien u aan Kempkes schriftelijk opgave doet van een adres, is Kempkes gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kempkes schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Kempkes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kempkes deze Voorwaarden soepel toepast. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kempkes in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kempkes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Kempkes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Aanmelden

Registreren?

Prettig winkelen!

Ruim assortiment
Top merken
Vakkundig advies
Veilig online betalen
Gratis levering vanaf 100,-
Levering binnen 48 uur *
14 dagen bedenktijd

* mits voorradig

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt 1x per kwartaal.

Afgebeelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van druk- en/of typefouten.

KvK: 55414907  |  BTW: NL149765459B02  |  © 2012-2018